Dataskyddsombud2018-10-01T18:45:26+00:00

Dataskyddsombud – GDPR-efterlevnad

Dataskyddsombud

Vill ni också kunna fokusera på er verksamhet istället för GDPRs efterlevnad? Secify agerar dataskyddsombud åt er organisation så ni slipper onödigt krångel, samtidigt som ni får ett dataskyddsombud som innehar kompetens inom de områden som krävs. Låter det intressant? Läs vidare eller kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Kontakta oss idag!

Vill ni också kunna fokusera på er verksamhet istället för GDPRs efterlevnad?

Läs vidare eller kontakta oss redan idag så berättar vi mer!

Kontakta oss idag!

Vet du redan vad ett dataskyddsombud är?

Ta en genväg till den information du söker

Eller läs vidare för att lära dig mer om vad ett Dataskyddsombud är eller varför just vi på Secify är lämpade att vara just erat Dataskyddsombud

Secifys lösning, er möjlighet

Flexibelt paketerbjudande efter just era behov

Vi på Secify förstår att varje verksamhet ser olika ut och har därför olika behov, men oavsett storlek anser vi att varje företag ska ha möjlighet till en säker hantering av sin information. Vi är dataskyddsombud för företag som omsätter några hundra tusen till många miljarder.

Genom att vi agerar dataskyddsombud åt er får ni en helhetsleverantör med specialistkompetens inom informationssäkerhet, juridik, processutveckling samt företags- och processförvaltning.

Vi på Secify erbjuder en paketlösning anpassade efter varje organisation och dess krav.

Svårt att hitta rätt person?

En extern part löser ert problem

Eftersom den nya dataskyddslagen omfattar väldigt många områden, är det bra om dataskyddsombudet har kunskap inom både IT, informationssäkerhet och juridik. Att utse ett dataskyddsombud i organisationen är riskfyllt då det inte får förekomma någon intressekonflikt, då det är ett allvarligt brott mot dataskyddsreglerna. Detta försvårar möjligheten att hitta rätt person och det kan därför i många fall vara enklare och mer gynnsamt att utse en extern partner att agera dataskyddsombud för verksamheten.

Varför Secify?

Vill ni också ha ett kompetent team som hanterar era dataskyddsfrågor?

Vi på Secify har en bred och djup kunskap inom alla nödvändiga områden som krävs för att kunna leverera en heltäckande dataskyddsombudstjänst. Genom oss får ni den kompetens som krävs både inom det juridiska samt inom IT- och informationssäkerhet. Vi kommer på ett tydligt och säkert sätt tillsammans med er vara företagets dataskyddsombud. Vi levererar en komplett och unik tjänst till er där ni kan känna trygghet då vi har kunskap inom alla områden.

INFO.SÄKERHET

Helhetslösning med specialister inom Informationssäkerhet  

Informationssäkerhet blir en allt viktigare fråga och relevansen ökar i samma takt som den digitala utvecklingen. Utvecklingen ställer nya krav på hur verksamheter hanterar sin information. Secify har lång erfarenhet att hantera frågor inom IT- och informationssäkerhet där vi levererar en helhetslösning inom både organisatorisk och teknisk säkerhet. Secify erbjuder t.ex. sårbarhetsskanningar, penetrationstester, säkerhetsövervakning och risk & sårbarhetsanalyser.

MANAGEMENT

Managementkonsulter med helhetsperspektiv specialiserade mot GDPR och dess utmaningar 

GDPR och dess efterlevnad handlar om ett helhetsangreppssätt. Allt från riskanalyser till processutveckling med efterföljande uppföljningar krävs för att kunna säkerställa korrekt efterlevnad och förenlighet. Secify har managementkonsulter inom informationssäkerhet som hjälper just er med helhetsperspektivet samtidigt som de har möjlighet att hjälpa er att anpassa sig genom utveckling och förändring av organisationen. Rådgivning, utbildning samt affärsutveckling inom efterlevnad av GDPR.

IT-JURIDIK

IT-juridik är ett av våra specialistområden i en allt mer digitaliserad värld 

Den ökande användningen av informationsteknik kräver att en  rad rättsliga frågor uppdateras. Bemötande och tolkning utav nya tekniska händelser inom det gällande rättssystemet är något som kräver specialistkunskaper. Secify har som målsättning att hitta en lösning som på ett korrekt och praktiskt tillämpbart sätt möter verksamhetens behov, utifrån tillgänglig teknik och ingångna avtal. Secify arbetar med t.ex. licensfrågor, avtalsfrågor, personuppgiftshantering och allmänna villkor.

UTVECKLING

Utveckling utav nya anpassade lösningar, en allt viktigare del av en organisations verklighet 

Vi på Secify anser att en allt viktigare del för att följa med en allt snabbare förändring inom digitalisering, informationshantering, integritetsskydd och säkerhet är att ha möjlighet att utveckla anpassade lösningar. Vi erbjuder möjlighet att utefter just era behov stötta er från idé till utveckling, utföra implementation och övervaka samt vidareutvecklaresultatet. Detta gör vi samtidigt som vår långa bakom bakgrund inom just informationssäkerhet säkerställer att detta sker med största möjliga säkerhet.

Dataskyddsombud – Vad är det?

Stöd och kontaktperson inom dataskyddsfrågor

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige i organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att regler följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.

Kravet att utse ett ombud gäller för myndigheter och för företag som hanterar personuppgifter i stor skala. Om man som företag har en verksamhet eller tjänster där personuppgifter förekommer i kärnverksamheten ska ett ombud finnas. Vi rekommenderar dock att alla organisationer som hanterar personuppgifter bör överväga att ha ett externt dataskyddsombud då kraven på hanteringen idag har ökat.

Erbjudande

Paket efter ert behov

För att ge möjlighet att agera dataskyddsombud för alla typer av organisationer så har vi utvecklat paketlösningar där ni köper en timbank beroende på just era behov, där timmarna är jämt fördelat för att vi ska ha möjlighet att hjälpa er under hela månaden.

Vi arbetar med en månadstimbank och skräddarsyr helt beroende på vad Vi och Ni tycker passar just ert behov. Vi har även möjlighet att utföra halvårsvis eller årsvisa revisioner på er GDPR efterlevnad.

Vi hittar en lösning som är den bästa för er

Secify som dataskyddsombud innebär

  • Ett kunskapsstöd inom verksamheten gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
  • Övervakning av den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
  • Rapportering till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.
  • Kravställning tillsammans med sakkunniga inom verksamheten och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.
  • Identifiering av kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.
  • Bistånd i utredning av misstänkta dataintrång.
  • Rådgivning vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den.
  • Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen
  • Kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov genomföra förhandssamråd.

Urval av Secifys DSO-tjänster

Uppdatering gentemot Kund avseende nya fall och domar

Utredning med dokumentering och hantering av åtgärder tillsammans med Kund. Rapportering till Datainspektionen

Svar på frågor kanaliserade från Kund eller stödorganisation

Kontroll av efterlevnad genom stickprov och intervjuer på slumpvis utvalda affärsområden

Granskning av publika och interna texter avseende hantering av personuppgifter hos Kund

Riskanalys tillsammans med stödorganisationen som resulterar i en rapport med rekommendationer för förflyttning av risker

Låter det intressant och vill veta mer?

Ladda gärna ned Secifys produktblad och kontakta oss redan idag så berättar vi mer

Produktblad
Kontakta oss nu!