Risk- och sårbarhetsanalys

Introduktion

En risk- och sårbarhetsanalys identifierar risker och tar fram konkreta åtgärder för att stärka skyddet där det är som sårbarast

Samhället förändras. Nya tekniska lösningar, innovativa tjänster, spänningar i omvärlden och vårt sätt att bedriva verksamhet breder vägen mot en allt mer föränderlig värld. I takt med denna samhällsutveckling skiftar även de risker och sårbarheter som finns inom organisationer och företag. I och med nutidens krav på informationssäkerhet reglerade i ett antal nya förordningar bör en stor del av fokuset ligga på hur vi bygger, interagerar och förlitar oss på digitala miljöer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vår riskanalys

Ett tryggt val att lägga din säkerhet i våra händer

Vår riskanalys och sårbarhetsanalys identifierar de risker som organisationen står inför samtidigt som vi gör en bedömning av det befintliga skyddet mot dessa risker för att hitta alla sårbarheter som kan leda till att negativa händelser inträffar.

Vi kan i ett projekt analysera ett eller flera geografiska områden, flera olika system och organisationens sätt att arbeta på. Det skapar en tydlig bild över vilka risker som är relevanta och vart sårbarheterna finns samt hur de bör åtgärdas.

När vi gör en risk- och sårbarhetsanalys där en eller flera datamiljöer ingår så använder vi bland annat oss av vårt sårbarhetsskanningsverktyg för att identifiera yttre sårbarheter. Är datasystemen i fokus och en central del i arbetet kan vi även genomföra penetrationstester för att få ett mer detaljerat och verklighetsförankrat resultat.

Vi har säkerhetsprövad personal med lång erfarenhet ifrån olika säkerhetsorgan och kan analysera projekt på organisationsnivå där både system, fysiska miljöer och personal ingår.

Några av våra kunder

Riskanalyser

Hur fungerar en riskanalys inom IT-säkerhet

Riskanalys inom IT-säkerhet är en systematisk process för att identifiera potentiella hot mot er organisations informationssystem, bedöma sannolikheten för dessa hot, och bestämma de potentiella effekterna om hoten skulle realiseras. Målet är att hjälpa organisationer att prioritera sina resurser och åtgärder för att minimera, övervaka och kontrollera sannolikheten och/eller inverkan av oönskade händelser.

Steg i en risk och sårbarhetsanalys

Identifiering av tillgångar

Det första steget i en riskanalys är att identifiera de tillgångar som behöver skyddas. Detta kan inkludera allt från hårdvara och mjukvara till data och information.

Hot- och sårbarhetsbedömning

Nästa steg är att identifiera potentiella hot mot dessa tillgångar, samt sårbarheter som kan utnyttjas av dessa hot.

Hot kan vara allt från naturkatastrofer till cyberattacker, medan sårbarheter kan vara svagheter i systemets säkerhet eller brister i personalens utbildning.

Riskvärdering

Efter att hot och sårbarheter har identifierats, bedöms risken för varje kombination av tillgång, hot och sårbarhet.

Detta innebär att man bedömer sannolikheten för att ett visst hot ska utnyttja en viss sårbarhet, samt vilken inverkan detta skulle ha på organisationen.

Riskhantering

Slutligen, baserat på riskvärderingen, utvecklas en riskhanteringsplan.

Denna plan kan inkludera åtgärder för att minska risken (till exempel genom att förbättra säkerheten), överföra risken (till exempel genom försäkring), undvika risken (till exempel genom att inte använda en viss teknik), eller acceptera risken (om kostnaden för att hantera risken överstiger den potentiella skadan).

Syftet med en riskanalys

Exempel på mål att analysera

Fysisk miljö

 • Känslighet kring in- och utpassering vid entré
 • Inspektion och säkerhetsklassning av fönster och dörrar
 • Undersökning om personalens medvetenhet om social engineering

Exempel på vad en risk- och sårbarhetsanalys kan upptäcka i en fysisk miljö

 • Dålig säkerhet kring in- och utpassering genom företagslokalen.
 • Möjlighet till tailgateing
 • Åtkomst till lokaler och känslig information genom osäkra dörrar med mera

Datasystem

 • Externa sårbarheter i interna system
 • Flöden av information i nätverk och system
 • Användarrättigheter och åtkomst till känslig information
 • Backuplösning av databaser och viktigt material

Exempel på vad en risk- och sårbarhetsanalys kan upptäcka i ett datasystem:

 • Ej tillfredsställd driftsäkerhet och tillgänglighet
 • Oskyddade system
 • Felaktiga rättigheter till internt material
 • Ej tillfredsställd säkerhetskopiering (backup)

Hör av dig!