GDPR ramverk

Introduktion

En stabil grund i ditt dataskyddsarbete

Att genomföra de krav som ställs vid behandling av personuppgifter i dataskyddsförordningen (EU 2016/679), i dagligt tal benämnt som GDPR, kan upplevas som svårt och utmanande. Dataskydd är ett proaktivt pågående förändringsarbete som ställer nya krav på alla nivåer i organisationen – av den enskilda medarbetaren, dataskyddsombudet och av ledningen.

Problematiskt med punktinsatser

Många organisationer arbetar med punktinsatser i sitt dataskyddsarbete, vilket kan vara problematiskt eftersom punktinsatser ofta blir ineffektiva då de saknar styrning och struktur. De blir antingen för små, för stora eller helt enkelt fel insatser – eftersom man inte riktigt vet vad det är som behöver göras och prioriteras. Secifys tjänst (”GDPR-ramverk”) hjälper er som bolag att skapa en tydlig riktning i ert dataskyddsarbete, med syfte att stödja efterlevnadskrav och bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende dataskydd.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vår tjänst

Hur fungerar tjänsten GDPR-ramverk?

GDPR-ramverket innehåller 56 prioriterade interna styr- och arbetsdokument som syftar till att understödja bolagets interna styrning av dataskydd. Exempel på innehåll är integritetsskyddspolicy, behandlingsregister, rutin för incidenthantering, process för hantering av registrerades rättigheter, konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA) och cookieshantering för att nämna några.

I samarbete med dig som kund

För att undvika att innehållet blir en pappersprodukt, levereras GDPR-ramverket i nära samarbete med medarbetare och chefer med god insyn i bolagets arbetssätt.

Samverkan med den mottagande organisationen är ett viktigt inslag för att skapa överblick över bolagets interna styr- och arbetsdokument, förhindra att innehållet växer sig för stort i onödan och att riktlinjer, rutiner och anvisningar inte överlappar eller går emot varandra.

Förändringsarbete och attityder

Införande och förvaltning av interna styrdokument, policyer, riktlinjer och stödmaterial påverkar i hög grad förvaltningskulturen och därmed förutsättningarna för efterlevnad av GDPR.

GDPR-ramverket innebär ett förändringsarbete som i olika grader påverkar medarbetare, chefer och lednings inställning och attityder till organisationens dataskydd. Att vara skeptisk mot metoder som är okända ligger i människans natur och det är på grund av den anledningen som GDPR-ramverket genomgående fokuserar på att utbilda och förklara innehållets syfte och mål för bolagets medarbetare, chefer och ledning.

Att vilja skapa förbättringar ligger i människans natur och det är också vad GDPR-ramverket vill uppnå. Ett mer riktat och harmoniserat sätt att se på organisationens dataskyddsarbete.

Några av våra kunder

Fördelar

Vilka ytterligare effekter kan ett GDPR-ramverk ge?

Utöver det som har hittills har beskrivit kan man med stöd av GDPR-ramverket skapa förutsägbarhet och en lärande miljö för dataskydd. Med ett gemensamt ”språk” och synsätt kring hur dataskydd ska bedrivas, kan man på ett strukturerat sätt synliggöra verksamhetens regelefterlevnad avseende GDPR genom:

  • En tydlig viljeriktning från ledningen hur dataskydd ska bedrivas på bolaget
  • Enhetliga processer för att hantera dataskyddsärenden
  • En gemensam metod för att dokumentera förbättringsarbete för dataskydd .
Två personer sitter vid ett bord. En person bakom en dator samtalar med person framför datorn

Hör av dig!

Hidden