Internrevision

Introduktion

Lever din organisation upp till ISO27001:2013/2022?

De flesta upplever stora utmaningar när det gäller att upprätthålla standarder, lagkrav och effektivitet i sina verksamheter. Problemen kan vara många och variera, från svårigheter att säkerställa överensstämmelse mellan dokumentation och verklighet till att hitta vägar till förbättring och effektivisering av arbetsprocesser. Dessa utmaningar kan leda till försämrad kvalitet, ökade risker för fel och brister i överensstämmelse, vilket i sin tur kan påverka organisationens rykte och affärsresultat negativt.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vår tjänst

Vår internrevision leder till värdefulla insikter och visar vägen framåt

Genom vår internrevision hittar vi vägar för din organisation att identifiera och implementera förbättringar era interna processer, rutiner och arbetsmetoder. Vi granskar noga din organisations befintliga system och procedurer för att upptäcka eventuella ineffektiviteter, flaskhalsar eller brister som kan hindra framsteg och möjlighet till certifiering.

Vi ser till att det som är dokumenterat och nedtecknat i organisationens policyer, procedurer och riktlinjer faktiskt återspeglar verksamhetens praktiska tillämpning och verkligheten på arbetsplatsen. Detta innebär att vi inte bara granskar dokumentationen i sig utan också utför observationer och intervjuer för att säkerställa att de implementerade processerna och rutinerna överensstämmer med de fastställda standarderna och kraven.

Grundsyftet är att vi genom vår revison hjälper din organisation att bedöma om arbetet som gjorts- och görs, uppfyller kraven för att erhålla en certifiering enligt 27001 standardens riktlinjer. Genom vår noggranna granskning och utvärdering av processer och system ger vi underlag för att bedöma om organisationen är redo för certifiering eller om eventuella ytterligare åtgärder behövs för att uppfylla kraven.

Några av våra kunder

Så fungerar det

Vår arbetsprocess

Vår arbetsprocess för internrevisioner är noggrant utformad för att säkerställa en effektiv och detaljerad granskning av organisationens verksamhet. Nedan följer en detaljerad beskrivning av varje steg i vår arbetsprocess.

Förberedelse och planering

I detta inledande skede samarbetar vi nära med din organisation för att definiera omfattningen av revisionen. Vi identifierar vilka områden och processer som ska granskas och vilka standarder som ska tillämpas (2013 eller 2022). Vi analyserar din organisations behov och mål och skräddarsyr en revisionsplan som är anpassad efter din organisations specifika situation och krav.

Dokumentgranskning och frågeformulering

Vi granskar din organisations dokumentation, inklusive policyer, procedurer, och riktlinjer, för att få en förståelse för dess struktur och innehåll. Utifrån denna granskning formulerar vi relevanta frågor och tar fram en checklista för att säkerställa att alla relevanta områden täcks under revisionen. Detta är en viktig del av förberedelsen för att säkerställa att revisionen är så omfattande och detaljerad som möjligt.

Intervjuer och stickprov

Under detta steg genomför vi intervjuer med nyckelpersoner och utför stickprov på olika processer och aktiviteter inom din organisation. Syftet med dessa intervjuer och stickprov är att verifiera att de implementerade processerna och rutinerna överensstämmer med de fastställda standarderna och att de följs korrekt av personalen. Vi använder även denna tid för att identifiera eventuella avvikelser och områden för förbättring.

Analys, utvärdering och avslut

Efter att all nödvändig data har samlats in genomför vi en noggrann analys och utvärdering av resultaten. Vi granskar alla insamlade fakta och bedömer din organisations prestanda och efterlevnad av standarder och regelverk. Denna analys är avgörande för att dra slutsatser och identifiera eventuella brister eller områden för förbättring.

Slutligen håller vi ett avslutande möte med dig och din organisations ledning för att presentera våra observationer, avvikelser och förbättringsförslag. Vi överlämnar också en omfattande rapport som sammanfattar resultatet av revisionen och ger rekommendationer för framtida åtgärder. Denna rapport är avsedd att fungera som ett värdefullt verktyg för dig och din organisations ledning för att fatta informerade beslut och driva verksamheten framåt.

Hör av dig!

Hidden