Vad är ISO 27001 och varför finns standarden?

Petra Jonsson 15 september, 2023

Introduktion

Ledningssystem för informationssäkerhet

ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhet. Den specificerar kraven för att upprätta, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett informationssäkerhetssystem (Information Security Management System, ISMS) inom en organisation. Att skydda den här informationen mot hot och sårbarheter har blivit en absolut prioritet.

ISO 27001

ISO 27001 är en internationellt välkänd och erkänd standard som är vanligast främst i Europa när man ska implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet. Ett ledningssystem fungerar som ett ramverk och guide för att förenkla det dagliga arbetet och säkerställa att det går i linje med de mål man satt upp.

För organisationer i känsliga branscher, eller organisationer som ställer krav på sig själva gällande informationssäkerhet är denna standard en hygienfaktor.

Om inga skarpa krav föreligger väljer man själv om man går mot en certifiering eller inte, eller om man nöjer sig med att sätta upp och arbeta efter ledningssystemet. Vår rekommendation är oftast att bara certifiera sig om särskilda krav föreligger.

Värdet av att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet

Ett ledningssystem för informationssäkerhet, ex. ISO 27001, ger organisationen en strukturerad, effektiv och holistisk strategi för att hantera informationssäkerhet. Genom att implementera och följa detta system kan en organisation uppnå flera fördelar:

 1. Riskhantering: Genom att strukturerat identifiera och bedöma olika säkerhetsrisker och hot kan organisationen vidta åtgärder för att minska deras påverkan och sannolikhet.
 2. Förtroende: Ett väletablerat ISMS ökar förtroendet hos kunder, partners och andra intressenter. Organisationen visar sitt engagemang för att skydda deras känsliga data.
 3. Organisatoriskt: När man arbetar efter ett ledningssystem får man en styrning som bidrar till intern måluppfyllnad och kontinuerligt förbättringsarbete. Det gör helt enkelt organisationen vassare!
 4. Affärsfördelar: Hand i hand med förtroendet ger ett ledningssystem idag ofta affärsfördelar såsom bättre förutsättningar i upphandlingar, eller större enkelhet i att svara upp mot kundkrav.
 5. Förenlighet: Många branschregler och lagar ställer helt enkelt tydliga krav på att organisationer skyddar sin data och upprätthåller en hög nivå av informationssäkerhet. ISO 27001 hjälper organisationer att uppfylla dessa krav.
 6. Kontinuitet: Genom att ha robusta planer för att hantera och återställa från incidenter kan organisationen minimera driftstopp och minska negativ påverkan på affärsverksamheten (BCP, business continuity planning).

Uppbyggnad av ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001

Att införa ett ledningssystem tillsammans med Secify görs efter en tydlig process.
De huvudsakliga faserna under en implementering ser ut enligt nedan:

 1. Nuläge (GAP-analys): Det här steget utförs före implementeringen. En noggrann analys av organisationens nuläge görs för att identifiera och bedöma organisationens förutsättingar för att implementera standarden och utforma en bra projektplan.
 2. Generell definition och styrning: Här sätts i mångt och mycket ramarna för projektet med omfattning för ledningssystemet, nulägesanalyser, dokumentation, grundläggande processer och liknande.
 3. Etablera process för riskhantering: Genomför workshops för att förstå hanteringen av risker, och utforma organisationens riskhanteringsprocess. Det är viktigt att processen är väl anpassad efter organisationen så man kan vara självgående i processen i framtiden.
 4. Riskidentifiering och implementering av säkerhetsåtgärder: Workshops och analyser utförs för att identifiera och analysera risker, samt sätta upp ramar för säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna behöver vara smart anpassade för att senare fungera väl i vardagen.
 5. Test och löpande utvärdering: Organisationen övervakar och mäter kontinuerligt effektiviteten av sitt ISMS, genomför internrevision och
  hanterar risker, incidenter och avvikelser för att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet ger önskad effekt. För den som certifierar sig
  utförs certifieringsrevision.

Certifiering och fördelar

En organisation som framgångsrikt implementerar och driver ett ISMS enligt ISO 27001 kan välja att genomgå en certifieringsprocess. Ett oberoende certifieringsorgan utvärderar då organisationens ISMS för att fastställa om det uppfyller standardens krav. Certifieringen visar att organisationen har etablerat och följer bästa praxis för informationssäkerhet, vilket stärker dess trovärdighet och rykte.

För den som funderar på ISO 27001

ISO27001 är den mest välkända standarden och är därför ett säkert val om man funderar på att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet.

För den som går i tankarna på att införa ett ledningssystem rekommenderar vi att läsa in sig på standarden för att försöka förstå vad standarden innebär; antalet artiklar, webinar, poddar och liknande kring ämnet är många.

Vår rekommendation är sedan att utföra en GAP-analys för att få reda på organisationens nuläge och därmed hur vägen mot ett ledningssystem skulle se ut.

Vi utför både enklare och mer omfattande GAP-analyser beroende på hur långt man har kommit i processen. En GAP-analys ger alltid ett stort värde, oavsett om man väljer att gå vidare med arbetet eller ej, då det ger riktigt bra stöttning i informationssäkerhetsarbetet.

ISO 27001 erbjuder en vägledande ram för organisationer att skydda sina informationsresurser mot dagens alltmer sofistikerade hot. Genom att
implementera ett ISMS enligt denna standard kan organisationer inte bara minska riskerna för dataintrång och störningar, utan också öka förtroendet hos sina kunder och partners. Med ett robust ledningssystem för informationssäkerhet kan organisationer säkerställa att deras data får ett gott skydd i den digitala världen

Petra Jonsson