Dataskyddsombud (DSO)2022-05-10T16:02:51+02:00

Krav på dataskyddsombud (DSO/DPO)? Vi löser det!

Ett dataskyddsombuds (DSO/DPO) primära uppgift är att säkerställa dataskyddsförordningens efterlevnad. Uppdraget som dataskyddsombud kan delas upp i sex huvuduppgifter. Att informera om ändringar/nyheter som berör en personuppgiftsbehandling. Att utföra kontroller av verksamheten. Att ge råd rörande GDPR. Att samarbeta med IMY i ärenden som rör GDPR. Att vara kontaktperson vid utredningar. Att kunna bedöma risker och prioritera arbete, exempelvis genom en risk -och konsekvensanalys.

Våra IT-jurister och managementkonsulter arbetar som dataskyddsombud för flera organisationer • Att anlita oss möter krav på dataskyddsombud • Hjälper till att granska och rådge vid dataskyddsfrågor.

Externt Dataskyddsombud (DSO/DPO)

Secify som dataskyddsombud DSO/DPO

Vi på Secify har en bred och djup kunskap inom alla nödvändiga områden som krävs för att kunna leverera en heltäckande tjänst som dataskyddsombud för er organisation. Genom oss får ni den kompetens som krävs både inom juridik, IT- och informationssäkerhet.

Vi förstår att verksamheter ser olika ut och har olika behov. Vi anser ändå att varje företag ska ha möjlighet till en säker hantering av sina informationstillgångar. När vi agerar dataskyddsombud åt er får ni en helhetsleverantör med specialistkompetens inom IT-säkerhet, informationssäkerhet, juridik, processutveckling samt företags- och processförvaltning. Ni får med andra ord en konsult som kan dataskydd.

Oavsett om ni redan har tillsatt ett dataskyddsombud eller behöver coaching, så kan vi hjälpa er. Vi har även möjlighet att ta olika stickprov och kontrollera att efterlevnaden följs.

Det här hjälper vi till med som dataskyddsombud:

 • Kunskap om dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
 • Övervakning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
 • Rapportering till ledningen om dataskyddsfrågor, organisationens brister och utvecklingsbehov
 • Kravställning inom verksamheten och införande av säkerhetsskyddsåtgärder enligt dataskyddslagstiftning
 • Övervakning av den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd
 • Identifiering av kompetens, utbildningar inom dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning
 • Bistånd i utredning av misstänkta dataintrång
 • Rådgivning och övervakning vid genomförande av konsekvensbedömning
 • Omvärldsbevakning kring personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen
 • Förhandssamråd med IMY

Vill du veta mer?

Hör av dig så beskriver vi hur vi kan bli ditt dataskyddsombud.

Så här tycker våra kunder

Secify är BookBeats Dataskyddsombud

”Som vårt externa Dataskyddsombud har Secify har hjälpt oss att lösa komplexa frågor rörande dataskydd. De har på ett föredömligt sätt gett råd, stöttat och granskat vår verksamhets behandling av personuppgifter. Den expertkompetens som vi får av Secify skapar förutsättningar för ett fortsatt tryggt dataskyddsarbete i vår organisation.”

Externt Dataskyddsombud

Det går även att anlita en extern konsult som dataskyddsombud om den lever upp till datainspektionens krav. GDPR omfattar väldigt många områden. Oavsett om ni beslutar att utse ett internt eller externt dataskyddsombud så är det viktigt att dataskyddsombudet har tillräcklig kunskap inom de områden gällande dataskydd som berör er verksamhet.

Secify som ditt DPO/DSO

Utse ett internt dataskyddsombud

Om ni faller inom den verksamhetsgrupp som är i behov av ett dataskyddsombud eller DPO/DSO, följer en rad bestämmelser anges en rad bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR) som måste följas.
För att sammanfatta krävs det att dataskyddsombudet har de resurser som krävs i form av:

 • Aktivt stöd från högsta ledning och avdelningar inom organisationen
 • Tillräckligt med tid och ekonomiska resurser för att fullgöra uppgiften
 • Sakkunskap
 • Lokaler, hjälpmedel och utrustning

Dataskyddsombudet får heller inte ha ett uppdrag som kan leda till en intressekonflikt. Det innebär i praktiken att det inte går att vara dataskyddsombud och samtidigt tillhöra högsta ledningen i ett företag.

Dataskyddsombudet ska ha yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd. Det innebär att dataskyddsombudet måste ha fördjupade kunskaper om lagstiftning och dataskydd. Dataskyddsombudet måste bland annat ha kunskap om dataskyddsförordningen och dataskyddslagstiftningen, organisationens egna IT-system, datasäkerhet, dataskyddsbehov och kunskap och förståelse hur personuppgifter behandlas i organisationen. Till det ska även dataskyddsombudet ha förmåga att främja en dataskyddskultur inom organisationen.

Vad är ett dataskyddsombud?2022-04-14T08:26:44+02:00

Ett dataskyddsombud är en fysisk person som ansvarar för att granska efterlevnaden av dataskyddsförordningen i organisationen.

MER OM IT-JURIDIK FRÅN VÅR KUNSKAPSBANK

Nya standardavtalsklausuler – vad är nytt och vad måste ni göra?

Läs mer

Personuppgiftsincidenter – så skyddar du din organisation

Läs mer

Hör av dig!

Verkar det här intressant för ditt företag kan du antingen skicka ett meddelande med kontaktfunktionen, eller helt enkelt lyfta på luren och ringa.

Tel: 020 – 66 99 00
Besöksadress: Östra Storgatan 67, Jönköping