GDPR

Lösningen på utmaningarna kring GDPR är att arbeta systematiskt med dataskydd. Vilket i sig är en utmaning.

Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (förkortat “GDPR”) som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär ökade krav för de som behandlar personuppgifter och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

De principer som utgör grunden för förordningen är till stor del detsamma som tidigare, men förordningen innehåller en del stärkta krav och några i avseenden mer direkta skyldigheter t.ex. att alla organisationer ska kunna visa att de följer förordningen, så kallad ansvarsskyldighet. Detta ställer krav på att alla kartlägger och dokumenterar sina behandlingar av personuppgifter, tar fram skriftliga policyer, instruktioner och liknande samt har en tydlig organisation och en strategi för sitt dataskyddsarbete.

Två personer sitter vid ett bord. En person bakom en dator samtalar med person framför datorn

Ett systematiskt dataskyddsarbete

Att arbeta systematiskt med dataskydd är för många organisationer en utmaning, dels att det ska harmonisera med organisationens styr, stöd- och kärnprocesser och dels att det handlar om att förstå vilka integritetsrisker som gäller för just den specifika personuppgiftsbehandlingen. Utifrån detta behöver man bedöma vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att skydda de personuppgifter som hanteras. Syftet är att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken för de personers personuppgifter som hanteras samtidigt som det ska bidra till nytta för verksamheten.

Secify kan hjälpa er organisation med detta arbete. Våra rådgivare bestående av specialiserade jurister, erfarna informationssäkerhetsrådgivare samt IT-säkerhetsspecialister kan genom ett tätt kompetens- och erfarenhetsutbyte, erbjuder en heltäckande rådgivning avseende systematiskt dataskyddsarbete. För detta har vi tagit fram en specifik tjänst: “Ramverk-GDPR” med tillhörande utbildning och vägledning som innebär att vi understödjer och tar fram ett verksamhetsanpassat ramverk för att etablera alternativt förnya er dataskyddsorganisation.

Ramverket innehåller en uppsjö reglerande styrande dokument uppdelat i övergripande styrdokument (strategi, policy och program), tillämpande styrdokument (planer, strategier, riktlinjer och regler) och styrdokument om utförande (handlingsplaner, handböcker, rutiner och anvisningar). Ramverket syftar till att tydliggöra beteenden och förhållningssätt gällande er organisations hantering av personuppgifter.

Kort om tjänsten Ramverk-GDPR

 • Tjänst som syftar till att tydliggöra beteenden och förhållningssätt gällande organisationens hantering av personuppgifter.
 • Framtagande av verksamhetsanpassade styrdokument.
 • Utbildning och vägledning för hur styrdokumenten ska användas.
 • En oberoende specialist som både granskar och ger råd för ert systematiska dataskyddsarbete.

Hur tjänsten Ramverk-GDPR kan bidra till verksamhetsnytta för er organisation

 • Förtroende: Dataskydd är en förtroendefråga. Ramverk-GDPR innebär dokumenterade styrande processer som tillförsäkrar de registrerade om att deras personuppgifter inte används för andra syften, att personuppgifterna är riktiga och finns tillhands när de behövs.
 • Förvaltning: Ramverk-GDPR bidrar till en förbättrad och effektivare hantering av personuppgifter. Tjänsten identifiera delar i processen som inte ger ett slutvärde för organisationen.
 • Ekonomi: Säkerhet kostar pengar, såväl i samband med investeringar, incidenter och administrativa sanktionsavgifter. Ramverk-GDPR hjälper organisationen att fatta välgrundade beslut gällande prioritering och hantering av personuppgifter.
 • Ordning och reda: Att ha koll på de personuppgifter som verksamheten hanterar. Ramverk-GDPR möjliggör en enhetlig hantering av personuppgifter genom hela organisationen.

Lämna dina uppgifter nedan så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att öka förenligheten med GDPR

Hidden

Kort om tjänsten Ramverk-GDPR

 • Tjänst som syftar till att tydliggöra beteenden och förhållningssätt gällande organisationens hantering av personuppgifter.
 • Framtagande av verksamhetsanpassade styrdokument.
 • Utbildning och vägledning för hur styrdokumenten ska användas.
 • En oberoende specialist som både granskar och ger råd för ert systematiska dataskyddsarbete.

Hur tjänsten Ramverk-GDPR kan bidra till verksamhetsnytta för er organisation

 • Förtroende: Dataskydd är en förtroendefråga. Ramverk-GDPR innebär dokumenterade styrande processer som tillförsäkrar de registrerade om att deras personuppgifter inte används för andra syften, att personuppgifterna är riktiga och finns tillhands när de behövs.
 • Förvaltning: Ramverk-GDPR bidrar till en förbättrad och effektivare hantering av personuppgifter. Tjänsten identifiera delar i processen som inte ger ett slutvärde för organisationen.
 • Ekonomi: Säkerhet kostar pengar, såväl i samband med investeringar, incidenter och administrativa sanktionsavgifter. Ramverk-GDPR hjälper organisationen att fatta välgrundade beslut gällande prioritering och hantering av personuppgifter.
 • Ordning och reda: Att ha koll på de personuppgifter som verksamheten hanterar. Ramverk-GDPR möjliggör en enhetlig hantering av personuppgifter genom hela organisationen.