NIS2 GAP analys och stöd

Introduktion

Krav på NIS2? Vi stöttar dig i arbetet mot compliance!

Är din organisation förberedd för alla utmaningar som förordningen innebär? Med kraven i NIS2 står många företag inför en ökad komplexitet och ett större behov av att säkerställa fullständig compliance. Vi hjälper dig att identifiera vad din organisation behöver få på plats samt vägleder dig om du behöver det.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst och våra lösningar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

NIS2

Två tjänster

Införandet av NIS2 ställer nya krav på organisationers förmåga att säkerställa informationssäkerhet i arbetet med samhällsviktiga och digitala tjänster. Vi erbjuder två lösningar för att hjälpa din organisation att navigera genom dessa krav och säkerställa överensstämmelse med NIS2-förordningen.

NIS2 GAP-analys

NIS2 GAP-analysen är en grundlig bedömning av organisationens nuvarande överensstämmelse med NIS2-kraven. Genom en noggrann genomgång identifierar vi eventuella brister och luckor samt rekommenderar åtgärder för att uppnå fullständig överensstämmelse. Vid behov genomförs även en bedömning av NIS2-förordningens tillämplighet på organisationen. Målet är att ge dig en klar bild av din organisations NIS2-efterlevnad och en handlingsplan för att åtgärda eventuella brister.

NIS2-implementering

Vi tar hjälp av GAP-analysen för att kartlägga och identifiera eventuella brister i din organisations efterlevnad av NIS2-kraven. Därefter stöttar vi aktivt din organisation genom hela implementeringsprocessen för att säkerställa att de nödvändiga åtgärderna genomförs. Vårt gemensamma mål är att arbeta hand i hand med din organisation för att uppnå fullständig överensstämmelse med NIS2-kraven. Genom samarbete och engagemang strävar vi mot att skapa en robust och säker digital miljö som möter de förväntade kraven i NIS2-förordningen.

Några av våra kunder

Processen

Så här genomför vi GAP-analysen

Vår GAP-analys är en central del av vår process för att stödja din organisation mot compliance med NIS2-kraven. Det är i regel alltid det som varje NIS2-projekt börjar med. Så här ser vår process ut.

Uppstartsmöte

Vi har en inledande konversation om omfattning, mål, metodik, tidslinje och förväntningar.

Dokumentation

Vi granskar din befintliga dokumentation som exempelvis policys, processer och andra relevanta dokument för NIS2-efterlevnad.

NIS2-workshop

Företagets nyckelpersoner inom olika områden intervjuas för att samla information som inte är dokumenterad och för att få ytterligare förståelse från dokumentationen.

Genomförande/analys

Vi genomför en GAP-analys som baseras på den insamlade informationen. Analysen bedömer nivån av överensstämmelse med de olika delarna av NIS2-förordningen. Som avslut tar vi fram en rapport bestående av rekommenderade åtgärder för att uppnå compliance med förordningen.

Hör av dig!

Hidden