Så här förbereder du dig inför AI-förordningen

Oliver Zellweger 24 januari, 2023

Introduktion

Ny EU förordning som reglerar AI baserade system

Den 21 april 2021 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (AI) inom ramen för strategin för det digitala Europa.

Vad är AI?

Artificiell Intelligens eller AI är en maskins unika förmåga att agera likt en människa. AI är programkod som bland annat kan resonera, lära, planera eller visa prov på kreativitet. Tekniken används inom många områden för att bland annat analysera stora mängder data och lösa problem.

Syftet

Varför regleras AI?

Syftet med förordningen är att harmonisera regler för AI inom EU, stärka den inre marknadens konkurrenskraft och funktion, skydda hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter, främja de positiva aspekterna av AI och säkerställa fri rörlighet av AI-system. Genom förordningen främjas förtroende hos de som använder och berörs av tekniken.

För dig som användare av AI-teknik kommer det innebär att.

Du behöver ha koll på vilka AI-system som är förbjudna t.ex. profilering eller klassificering av t.ex kunder, brukare, patienter och anställda, över en viss tid baserad på individens beteende.

Du behöver ha koll på vilka AI-system som klassificeras som hög risk för de individer som berörs av tekniken och kräver CE-märkning.

Du behöver informera de individer som berörs av tekniken, att deras personuppgifter kan komma att behandlas inom ramen för ett AI-system.

Du behöver ha koll på att höga sanktionsavgifter (upp till 30 miljoner euro eller 6 procent att bolagets föregående års globala årsomsättning) kan tilldelas i händelse av bristande efterlevnad av förordningen.

Nästa steg

Den nya AI-förordningen planeras att antas hösten 2022 och kan i så fall börja tillämpas så tidigast hösten 2024.

Privata och offentliga verksamheter som redan idag utvecklar eller använder AI-system, eller planerar att göra det framöver, rekommenderas att redan nu börja planera sitt arbete för att efterleva förordningen. Exempel på konkret planering är genomförande av förstudier, riskanalyser och/eller konsekvensbedömningar. För mer information, hjälp och vägledning, ta kontakt med oss på Secify, https://www.secify.com/kontakt/.

Oliver Zellweger